Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

letthesunshine
letthesunshine

April 06 2015

letthesunshine
Play fullscreen
Cause I don't wanna fall in love, If you don't wanna try
letthesunshine
Chciałam udawać pewną siebie, silną dziewczynę, której nie będziesz w stanie zranić, by za chwilę chcieć dopytywać się, czy na pewno jestem wystarczająca, odpowiednia, i czy nie rażą Cię moje kompleksy.
— (mnie hamują)
Reposted fromwinnym-swiecie winnym-swiecie

December 25 2014

letthesunshine
Taka się czasem czuję głupia, tępa i nietwórcza, że zdumiewa mnie, kiedy ludzie mówią coś innego.
— Sylvia Plath
Reposted fromlambadada lambadada viavoty voty
letthesunshine
6658 0791
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viavoty voty
letthesunshine
Ile może być krzyku w milczeniu?
— Barbara Rosiek
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viacytaty cytaty
letthesunshine

Kiedyś,ktoś spojrzy na Ciebie,jakbyś była najlepszą rzeczą na świecie,

— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viagooaaway gooaaway
letthesunshine
8910 097e
Reposted frommhsa mhsa viavoty voty
9553 a8ee 500
Reposted fromerial erial viavoty voty
letthesunshine
2281 970e
letthesunshine
Gdybyś był, a nie bywał
Raz na jakiś czas
Byłabym wreszcie czyjaś
Nie bezpańska, aż tak...
— hey
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

December 24 2014

9414 12be
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viadisheveled disheveled
letthesunshine
2952 11fa
Reposted fromShini Shini viadisheveled disheveled
letthesunshine
4653 65b0
Reposted fromnieEstetyczna nieEstetyczna viadisheveled disheveled
letthesunshine
7023 dfcf
Reposted fromhavingdreams havingdreams viadisheveled disheveled
letthesunshine
8060 3e7d
Reposted fromShini Shini viadisheveled disheveled
letthesunshine
8561 c5f8
Oh yeah
Reposted fromFavCartoons FavCartoons viadisheveled disheveled
letthesunshine
5523 ee64
Reposted frompolytox polytox viadisheveled disheveled
letthesunshine
2924 06ec
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viadisheveled disheveled
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl